Domenii de activitate

2016-05-27

 

 Atributii Agentii Teritoriale
 1.   În domeniul administrarii, gestionarii si platii beneficiilor de asistenta sociala si al sustinerii programelor de servicii sociale, agentiile teritoriale au, în principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica legislatia privind acordarea si plata beneficiilor de asistenta sociala;
    b) aplica legislatia privind finantarea programelor de servicii sociale;
    c) informeaza si îndruma persoanele fizice si juridice carora le revin drepturi si obligatii ce decurg din reglementarile privind sistemul national de asistenta sociala;
    d) gestioneaza informatiile în vederea efectuarii platilor beneficiilor de asistenta sociala;
    e) prelucreaza documentatia aferenta stabilirii drepturilor la beneficiile de asistenta sociala, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    f) înregistreaza datele privind persoanele care primesc beneficii de asistenta sociala;
    g) utilizeaza sistemul de informatii în conformitate cu instructiunile si instrumentele de gestiune a informatiei stabilite de Agentia Nationala;
    h) asigura evidenta la nivel teritorial a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistenta sociala;
    i) actualizeaza baza de date cu privire la beneficiari si la beneficiile de asistenta sociala acordate;
    j) asigura respectarea prevederilor legale care privesc caracterul confidential al datelor personale ale solicitantilor si ale persoanelor care primesc beneficii de asistenta sociala;
    k) verifica îndeplinirea conditiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficiile de asistenta sociala;
    l) stabilesc dreptul la beneficiile de asistenta sociala si efectueaza plata acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    m) recupereaza drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în conditiile legii;
    n) fundamenteaza si propun Agentiei Nationale proiectul de buget ce include fonduri pentru plata beneficiilor de asistenta sociala, sustinerea programelor de servicii sociale si pentru functionarea lor;
    o) administreaza bugetul aprobat si prezinta Agentiei Nationale raportul de executie bugetara;
    p) organizeaza activitatea de evidenta contabila a executiei bugetare pentru bugetul alocat;
    q) întocmesc rapoarte periodice, precum si raportul anual de activitate si le transmit Agentiei Nationale;
    r) furnizeaza Agentiei Nationale si altor organisme care au competente în domeniu informatii în vederea elaborarii de studii, rapoarte si analize în domeniul lor de activitate;
    s) asigura comunicarea permanenta cu institutiile si autoritatile administratiei publice centrale, cu alte institutii si persoane juridice cu responsabilitati în domeniul social si în special cu autoritatile administratiei publice locale si judetene;
    s) asigura reprezentarea în fata instantelor judecatoresti, conform legii;
    t) solutioneaza contestatii, sesizari si reclamatii, potrivit competentelor legale;
    t) realizeaza selectia si formarea profesionala a personalului la nivel judetean, în conformitate cu planul stabilit de Agentia Nationala în domeniu;
    u) editeaza materiale informative în domeniul lor de activitate;
    v) utilizeaza orice mijloc de comunicare în masa pentru promovarea si informarea asupra drepturilor beneficiarilor;
    w) încheie contractele si conventiile de finantare pentru programele de servicii sociale, monitorizeaza implementarea acestora si elaboreaza rapoartele prevazute de lege;
    x) întocmesc documentatia necesara pentru solicitarea creditelor bugetare în vederea finantarii programelor de servicii sociale si asigura plata acestora.
 2.   Pentru realizarea obiectivelor sale, agentiile teritoriale îndeplinesc si urmatoarele atributii:
    a) administreaza patrimoniul propriu, precum si bunurile din domeniul public sau privat al statului, în conditiile legii;
    b) asigura îndrumarea si controlul activitatii agentiilor locale;
    c) asigura aplicarea prevederilor legale în vigoare privind ucenicia la locul de munca;
    d) asigura aplicarea prevederilor legale în vigoare privind conditiile de înfiintare si a celor privind procedura de autorizare a agentului de munca temporara;
    e) autorizeaza furnizorii de formare profesionala în baza prevederilor legale în vigoare privind formarea profesionala a adultilor;
    f) înregistreaza contractele de formare profesionala ale furnizorilor de formare profesionala;
    g) solutioneaza cererile privind stabilirea calitatii de persoana persecutata, în întelesul prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, plata acestor drepturi fiind realizata prin intermediul caselor judetene de pensii sau, dupa caz, al Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti;
    h) asigura presedintia comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti în domeniul egalitatii de sanse între femei si barbati;
    i) realizeaza activitati de evaluare, monitorizare si control privind implementarea programelor din domeniul asistentei sociale si incluziunii sociale, în conformitate cu metodologia specifica aprobata prin lege sau prin manuale operationale;
    j) realizeaza activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale si asigura activitatea secretariatului tehnic al comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    k) monitorizeaza implementarea prioritatilor stabilite prin planul strategic de actiune din domeniul incluziunii sociale, precum si activitatea secretariatului tehnic al comisiei de incluziune sociala organizate în conformitate cu ordinul prefectului.
 3.   În domeniul inspectiei sociale, agentiile teritoriale au, în principal, urmatoarele atributii:
    a) promoveaza actiuni de informare si constientizare a cetatenilor asupra drepturilor sociale si stabilesc programe de colaborare cu societatea civila;
    b) sesizeaza organele de urmarire penala competente în situatia în care faptele supuse controlului întrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni;
    c) propun teme de control în vederea includerii în planul anual de control pentru implementarea politicilor aferente sistemului national de asistenta sociala;
    d) desfasoara activitatea de control la nivel de judet, în baza ordinelor de deplasare si cu respectarea metodologiilor, instructiunilor si a procedurilor de lucru aprobate;
    e) controleaza si monitorizeaza modul în care sunt stabilite beneficiile de asistenta sociala;
    f) evalueaza, monitorizeaza si controleaza activitatea furnizorilor de servicii sociale publici si privati din punctul de vedere al respectarii standardelor de calitate si de cost, precum si al eficientei si performantei acestora;
    g) controleaza si monitorizeaza modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de asistenta sociala, precum si a celor alocate pentru sustinerea si dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor si politicilor din domeniu;
    h) constata savârsirea faptelor prin care se încalca prevederile legale din domeniul asistentei sociale si aplica sanctiunile contraventionale prevazute de lege;
    i) propun suspendarea ori încetarea temporara sau definitiva a beneficiului de asistenta sociala/serviciului social în cazul încalcarii grave a prevederilor legale în domeniu;
    j) controleaza si monitorizeaza modul de îndeplinire a prevederilor legale privind combaterea marginalizarii sociale;
    k) elaboreaza rapoartele de evaluare, monitorizare si control, precum si analize specifice activitatii de inspectie desfasurate la nivel judetean;
    l) fac propuneri de îmbunatatire a activitatii, organizarii si a metodei de acordare a beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale;
    m) actioneaza la nivel judetean pentru prevenirea si înlaturarea efectelor oricaror acte sau fapte care încalca principiile si normele din domeniul asistentei sociale, stabilite prin tratatele internationale la care România este parte sau prin reglementarile Uniunii Europene;
    n) transmit, la solicitarea Agentiei Nationale, informatiile privind activitatea de control din domeniul inspectiei sociale.
 4.   Pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin, agentiile teritoriale coopereaza cu autoritatile administratiei publice locale, cu organizatiile guvernamentale, cu societatea civila, precum si cu partenerii sociali.
 

©2009 Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Botosani. Toate drepturile rezervate.
Reproducerea continutului din acest site este permisa numai cu acordul AJPIS Botosani.

Site configurat si intretinut de Sebastian TOCARIU.
Contact: Email: seby.tt@gmail.com